Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿、鯖花魚 70gKakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚 170g

Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚 170g
查看全尺寸圖片


Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 吞拿魚 170g

每件售價 (piece): $24
$22
您節省了: 10.00%

向 BC Pets 查詢此產品

成份: 
• 吞拿魚 76% 
• 水分 24%

營養成份:
• 水分 85%
• 蛋白質 18%
• 脂肪 0.1%
• 纖維 1%
• 灰質 2%
• 牛磺酸 0.05%