Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 三文魚、魚湯 170gKakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 三文魚、魚湯 70g

Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 三文魚、魚湯 170g
查看全尺寸圖片


Kakato 卡格全天然罐頭(貓狗合用) - 三文魚、魚湯 170g

每件售價 (piece): $24
$22
您節省了: 10.00%

向 BC Pets 查詢此產品

成分: 
• 三文魚 71% 
• 水分 29% 

營養成分:
• 水分 83%
• 蛋白質 15%
• 脂肪 0.8% 
• 灰質 1%
• 纖維 0.2%
• 牛磺酸 0.04%